Responsive image
برگزار شد Card image cap
استعداد یابی ورزشی

وبینار آموزشی استعداد یابی ورزشی توسط دکتر رسول هاشم کندی، دکتری فیزیولوژی ورزشی

برگزار شد Card image cap
شاخص های رشد جسمانی و حرکتی

شاخص های رشد جسمانی و حرکتی مرتبط با فعالیت بدنی

برگزار شد Card image cap
وضعیت درد در ناحیه گردن

وبینار آنلاین وضعیت درد در ناحیه گردن و پشت ورزشکاران

برگزار شد Card image cap
علل موفقیت و شکست ورزشکاران

وبینار آموزشی آنلاین علل موفقیت و شکست ورزشکاران

برگزار شد Card image cap
روانشناسی ورزشی

وبینار آنلاین روانشناسی ورزشی

برگزار شد Card image cap
استعداد یابی ورزشی

وبینار آموزشی استعداد یابی ورزشی توسط دکتر رسول هاشم کندی، دکتری فیزیولوژی ورزشی